Start      Om radon      Radonkällor      Historik      Myndigheter      Ordlista      Om företaget
 

Myndigheter med ansvar för radonfrågor

www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Allmänt om risker och forskning avseende radon.
 
www.boverket.se
Boverket (BoV) är ansvarig för miljömålet God bebyggd miljö.
 
www.sos.se
Socialstyrelsen (SoS) är central tillsynsmyndighet enligt miljöbalken vad gäller strålning i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. SoS utger allmänna råd och riktvärden för radon.
 
www.sgu.se
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) utför mätningar och undersökningar av den naturliga radioaktiviteten i berggrunden, jordlagret och grundvattnet.
 
www.lst.se
Länsstyrelserna har det regionala ansvaret för uppföljning och tillsyn av kommunernas arbete med radonfrågor.
 
www.("kommun").se
Kommunerna handhar alla radonfrågor på lokal nivå.
 
 
Radontjänst Mälardalen AB     Telefon 0730-33 96 28     info@radontjanstmalardalen.se
Medlem i Svensk Radonförening