Start      Om radon      Radonkällor      Historik      Myndigheter      Ordlista      Om företaget
 

Radonkällor

Det radon som vi har i våra byggnader kommer från en eller flera av följande tre källor:

  • Marken under och/eller runt huset
  • Byggnadsmaterialet
  • Hushållsvattnet

Markradonet är den vanligaste orsaken till radon i byggnader och kan ge upphov till mycket höga radonhalter i inomhusluften. Radonet sugs in genom sprickor och otätheter i golv och väggar med markkontakt på grund av det undertryck som normalt finns (bör finnas) i hus.

Markradonet bildas via sönderfall från det uran som finns naturligt i olika bergarter i Sverige. Radonhalten i utomhusluften är vanligen 2-10 Bq/m3, men kan vindstilla dagar över uranrik mark nå halter på 100 Bq/m3. Förekomsten av radon varierar, kommunerna har kartor som visar hur hög risken för markradon är i olika områden. Även om ett hus är byggt i ett lågriskområde kan använt fyllnadsmaterial ge upphov till stora mängder markradon under huset.

Uran och radium finns i alla våra stenbaserade byggmaterial. Normalt är mängden liten och har ingen praktisk betydelse, utom för alunskifferbaserad blå lättbetong, s.k. blåbetong. Blåbetongen tillverkades under tiden från 1929 fram till 1975 på en rad platser i landet. Den finns i såväl armerade som oarmerade produkter för väggar, bjälklag mm.

Radiumhalten varierar kraftigt mellan olika partier beroende på var i stenbrottet råmaterialet bröts och i än högre grad mellan olika tillverkningsorter. Det bästa sättet att konstatera om det finns blåbetong i en byggnad är att mäta gammastrålningen från väggar och bjälklag.

Hushållsvattnet är normalt inget problem vad gäller radon eftersom de allra flesta har kommunalt vatten där kommunen redan tagit bort eventuellt förekommande radon. Även grävda brunnar är normalt problemfria då den stora mängden vatten gör att radonet hinner sönderfalla innan vattnet används.

Största problemet är vatten från djupborrade brunnar i uranrika bergarter. Radonet avgår från sprickorna i berget och då sammanlagda ytan av sprickor kan vara stor och vattenvolymen liten gör det att radonhalten i vattnet kan bli flera gånger högre än i det berg som omger sprickan.

Vatten med en radonhalt under 100 Bq/l anses tjänlig, 100-1000 Bq/l är tjänlig med anmärkning och halter över 1000 Bq/l är otjänligt. Problemet med radon i vattnet är den radongas som avgår då vattnet används vid disk, tvätt, dusch etc. Man har inte funnit att det skulle vara hälsovådligt att förtära radonhaltigt vatten.

 
 
Radontjänst Mälardalen AB     Telefon 0730-33 96 28     info@radontjanstmalardalen.se
Medlem i Svensk Radonförening