Start      Om radon      Radonkällor      Historik      Myndigheter      Ordlista      Om företaget
 

Om radon och strålning

Strålning finns naturligt i vår omgivning, den kommer både från rymden och från marken. Den största delen av den stråldos vi får kommer från radioaktiva ämnen som förekommer naturligt i vår berggrund och mark. Vi utsätts också för kosmisk strålning från solen och rymden och från radioaktivt kalium som finns naturligt i kroppen.

Radon är en radioaktiv ädelgas, som bildas i den naturliga sönderfallskedjan från uran. Uran är ett radioaktivt grundämne som förekommer allmänt i den svenska berggrunden. Att ett grundämne är radioaktivt innebär att dess atomkärna sönderfaller spontant och utan yttre påverkan, varvid ett eller två nya grundämnen bildas under avgivande av strålning.

Radongasen sönderfaller i sin tur till s.k. radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som en olägenhet för människors hälsa. Enligt beräkningar som utförts vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, orsakas cirka 500 av de 3 300 lungcancerfallen per år i Sverige av exponering för radon.

Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka den är att mäta. Nästan all mark innehåller radon som kan ge upphov till förhöjda halter inomhus. Andra källor är dricksvatten och vissa byggnadsmaterial. Vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka radonhalten inomhus beror på varifrån radonet kommer och på hur hög halt det är frågan om.

Cirka 280 000 småhus bedöms ha radonhalter över Socialstyrelsens riktvärde på 200 Bq/m3. Enligt Boverket saneras cirka 1 000 småhus under ett normalår. Med nuvarande kartläggnings- och saneringstakt kommer det att ta mycket lång tid innan alla småhus med radonhalter över riktvärdet är identifierade och åtgärdade. För förskolor och skolor bedöms det som möjligt att till år 2010 sänka radonhalten så att den är förenlig med riktvärdet.

Det genomsnittliga årsmedelvärdet för radon i svenska bostäder är beräknat till 108 Bq/m3. Många svenskar bor i bostäder där radonhaltens årsmedelvärde är högre än 1000 Bq/m3 och ett antal bor i hus med värden över 10 000 Bq/m3. Högsta uppmätta halt i en bostad i Sverige är 80 000 Bq/m3 i ett hus byggt på uranrik granit.

 
 
Radontjänst Mälardalen AB     Telefon 0730-33 96 28     info@radontjanstmalardalen.se
Medlem i Svensk Radonförening