Start      Om radon      Radonkällor      Historik      Myndigheter      Ordlista      Om företaget
 

Ordlista

Alfastrålning Energirik strålning som utgörs av positivt laddade partiklar. Alfastrålning har kort räckvidd och genomträngningsförmåga.
 
Alunskiffer Uranrik svart lerskiffer av överkambrisk ålder (ca 500 miljoner år sedan).
 
Becquerel (Bq) Enhet för radioaktivitet. 1 Bq är sönderfallet av en atomkärna per sekund.
 
Betastrålning Joniserande strålning bestående av betapartiklar, d.v.s. elektroner eller positroner. Betastrålning har kort räckvidd.
 
Blåbetong Lättbetong framställd av bl.a. bränd alunskiffer, vilken ger lättbetongen en blågrå färg.
 
Exhalation Avgång av gas från en väggyta eller markytan.
 
Frånluft Luft som bortförs från rum.
 
F-ventilation Fläktdrivet frånluftssystem.
 
FT-ventilation Fläktdrivet från- och tilluftssystem.
 
FTX-ventilation Fläktdrivet från- och tilluftssystem med värmeväxlare för återvinning av energi.
 
Gammamätare Instrument som mäter gammastrålning.
 
Gammastrålning Elektromagnetisk strålning med samma egenskaper som röntgenstrålning men med högre energi och kortare våglängd. Gammastrålning har lång räckvidd och hög genomträngningsförmåga.
 
Halveringstid Den tid det tar för antalet atomer av ett ämne att minska till hälften genom radioaktivt sönderfall.
 
Kryprum Ventilerat utrymme med låg höjd mellan bottenbjälklaget och marken, åtkomlig för inspektion.
 
Luftväxling Utbyte av luft. Anges normalt i omsättningar per timme (oms/h).
 
Radioaktivitet Egenskapen hos vissa ämnen att spontant utsända joniserande strålning.
 
Radium Ett radioaktivt grundämne som uppkommer genom sönderfall av uran och har en halveringstid av ca 1600 år.
 
Radon Radioaktiv gas som bildas vid sönderfall av radium. Halveringstid 3,8 dygn.
 
Radondöttrar De radioaktiva ämnen som bildas när radon sönderfaller. (Olika isotoper av polonium, bly, vismut).
 
Självdrag Ventilation genom termiska krafter.
 
Spårfilm Mätmetod för radon.
 
Sönderfall Serie av ämnen vilka vid radioaktivitet och genom utsändande av strålning övergår i nästa tills ett stabilt ämne bildas.
 
Tilluft Luft som tillförs rum.
 
Ädelgas Gasformigt ämne som karaktäriseras av att detta normalt inte bildar kemiska föreningar.
 
 
 
Radontjänst Mälardalen AB     Telefon 0730-33 96 28     info@radontjanstmalardalen.se
Medlem i Svensk Radonförening