Start      Om radon      Radonkällor      Historik      Myndigheter      Ordlista      Om företaget
 

Besiktning av radonhus

Om du har gjort en långtidsmätning av radon i bostaden på rätt sätt, och resultatet visar att årsmedelvärdet för radonhalten överstiger riktvärdet 200 Bq/m3 luft, bör du åtgärda detta för att få en hälsosam inomhusmiljö. För att kunna få statliga bidrag till kostnaderna för saneringen måste först en besiktning göras av godkänd besiktningsman. Förteckning över de som blivit godkända vid Strålsäkerhetsmyndighetens kurser avseende åtgärder mot radon i byggnader finns på Svensk Radonförenings hemsida, www.svenskradonforening.se.

Besiktningen syftar till att fastställa radonkällor och föreslå lämpliga åtgärder för att sänka radonhalten. I besiktningen ingår också att ge information om kostnaderna för de föreslagna åtgärderna. Efter besiktningen upprättas ett protokoll med fastighetsuppgifter och rekommendationer.

Vid besiktningen sker bland annat en genomgång av väggar och bjälklag i huset med hjälp av gammastrålningsmätare för att fastställa om det finns material med förhöjd radioaktivitet, främst alunskifferbaserad lättbetong, s.k. blåbetong, vilken avger radon. Man genomsöker också bottenvåningen efter synliga läckor, som kräver tätning, för att minska den markradon som tränger in i huset. En genomgång av ventilationen visar om denna fungerar tillfredsställande med hänsyn till radonläget. Med ledning av informationen som framkommer under besiktningen kan man beräkna vilket bidrag till radonvärdet som olika källor ger och därmed rekommendera lämpliga åtgärder.

Är du intresserad av att få en besiktning gjord för din bostad? Lämna ditt namn och telefonnummer eller e-post nedan, så kontaktar vi dig. Observera att du inte binder dig för något åtagande eller någon kostnad med detta.

 
Namn:
Telefon:
e-post:

Meddelande:
 
 
 Radonmätning   Radonbesiktning    Åtgärder mot radon    Om radon
 
 
Radontjänst Mälardalen AB     Telefon 0730-33 96 28     info@radontjanstmalardalen.se
Medlem i Svensk Radonförening