Start      Om radon      Radonkällor      Historik      Myndigheter      Ordlista      Om företaget
 

Så här går det till att göra en radonmätning

Långtidsmätning av radon i bostäder för att få ett årsmedelvärde ska göras under ”eldningssäsong” (1 oktober – 30 april) och under minst två månader, gärna längre tid.

För mätningen används s.k. spårfilmsdosor som fungerar så att alfapartiklar från sönderfallande radon träffar en film av cellulosanitrat och ger upphov till spår. Spåren kan sedan tas fram i ett laboratorium och räknas i mikroskop. Radonhalten kan beräknas när man känner till antalet spår och tiden under vilken mätningen gjordes.

Mätning av en bostad skall göras i minst två rum, dels i ett sovrum, dels i det rum som oftast används av de boende, dock inte köket. Man bör dock undvika att mäta i sovrum där man normalt sover med öppet fönster. Innehåller bostaden flera våningsplan med bostadsutrymme skall minst en mätdosa användas på varje plan. Utförlig instruktion för placering av mätdosor medföljer varje mätpaket.

Korttidsmätning av radon för rådgivande resultat, ex.vis vid köp eller försäljning av en fastighet, kan göras under ett par timmar upp till ca 10 dagar. Vid en 10-dagars mätning används mätdosor av samma slag som vid långtidsmätning. För mätning under endast några timmar används en radonmätare som kan ge en datorutskrift av momentanvärden. Vid all korttidsmätning får man bara en indikation om radonläget och en uppfattning om hur allvarlig radonsituationen kan vara.

Viktigt. Före mätningen av radonhalten bör man åtgärda uppenbara brister som kan orsaka för höga värden. Synliga sprickor och otätheter i källargolv eller –väggar bör tätas. T.ex. lock till rensbrunnar eller rörgenomgångar. Det är också viktigt att ventilationen fungerar som avsett, d.v.s. att ventiler och luftkanaler är rensade och öppna och att fläktar fungerar.

Är du intresserad av att mäta radonhalten i din bostad? Lämna ditt namn och telefonnummer eller e-post nedan, så kontaktar vi dig. Observera att du inte binder dig för något åtagande eller någon kostnad med detta.

 
Namn:
Telefon:
e-post:

Meddelande:
 
 
Radonmätning    Radonbesiktning    Åtgärder mot radon    Om radon
 
 
Radontjänst Mälardalen AB     Telefon 0730-33 96 28     info@radontjanstmalardalen.se
Medlem i Svensk Radonförening